Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ποιότητα και Πιστοποιήσεις

Αγαπητέ Καταναλωτή  

Στη σημερινή δύσκολη εποχή που διανύουμε, είναι φανερό ότι η σημασία της ποιότητας σαν ανταγωνιστικός παράγων παίζει καθοριστικό λόγο στην επιλογή ενός προϊόντος, έργου μόνωσης ή παροχής υπηρεσίας από εσάς. Ο όμιλος εταιριών Ανδρέου επενδύει συνεχώς τα τελευταία έτη σε όλους τους τομείς που δραστηριοποιείται, συνδυάζοντας όλες τις σύγχρονες απαιτήσεις, οι οποίες θεμελιώνονται από μία μακρόχρονη εμπειρία και πολύπλευρη παρουσία στο χώρο αυτό.  

Η ταυτόχρονη επίτευξη του βέλτιστου αποτελέσματος στον απαιτούμενο χρόνο σε συνδυασμό με τον κατάλληλο προγραμματισμό και την αποτελεσματική διαχείριση κάθε έργου, αποτελεί την κύρια πρόκληση της εποχής στις εταιρίες μας για την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας.

Για όλους εμάς, διοίκηση, διευθυντικά στελέχη και εργαζόμενους, αποτελεί πλέον πεποίθηση ότι η υψηλή ποιότητα επιτυγχάνεται με διαρκή προσπάθεια από όλους μας σε καθημερινή βάση, ακολουθώντας σταθερά και με συνέπεια τους κανόνες και τους στόχους που έχουμε θεσπίσει και ελέγχουμε ότι εφαρμόζονται μέσω του συστήματος ελέγχου ποιότητας ISO 9001:2015 με το οποίο η εταιρεία μας είναι πιστοποιημένη. 

Κυρίαρχος στόχος μας είναι να αναπτυχθούμε, συνδυάζοντας την επιχειρηματική ικανότητα και ανταγωνιστικότητα, με το σεβασμό στον άνθρωπο, την κοινωνία και το περιβάλλον.Η επιδίωξη αυτού του στόχου πρέπει να διασφαλίζεται με ένα πλαίσιο αρχών και αξιών που καθορίζουν την καθημερινή λειτουργία και πρακτική.

Από τον κυρίαρχο στόχο και τις εταιρικές αξίες της Ανδρέου Μόνωση ΑΒΕΤΕ. προσδιορίζεται σαφώς και η ευθύνη της έναντι των κοινωνικών ομάδων που επηρεάζονται, άμεσα και έμμεσα, από την επιχειρηματική της δραστηριότητα.

Πελάτες

Προσπαθούμε να παρέχουμε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους και υποστηρίζονται από την απαιτούμενη τεχνολογική, περιβαλλοντολογική και εμπορική πείρα, με ανταγωνιστικούς όρους.

Εργαζόμενοι

Το ανθρώπινο δυναμικό είναι πολύτιμο, είναι η περιουσία μας. Ο σεβασμός των δικαιωμάτων του και η έμφαση στην ανάπτυξή του είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη των στόχων μας. Η Ανδρέου Μόνωση ΑΒΕΤΕ είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με το  ISO 45001:20018  Σύστημα διαχείρισης της υγείας & της ασφάλειας στην εργασία.

Συνεργάτες

Πιστεύουμε στις αμοιβαία επωφελείς σχέσεις με προμηθευτές και εργολάβους και θα προάγουμε την εφαρμογή αντιστοίχου κώδικα σε αυτούς, στα πλαίσια των δυνατοτήτων και της επιρροής μας.

Κοινωνικό Σύνολο

Θεωρούμε ότι η κοινωνικά υπεύθυνη λειτουργία της επιχείρησης συμβάλλει στην πρόοδο και την ευημερία του κοινωνικού συνόλου. Στο πλαίσιο αυτό, η κοινωνική πολιτική μας εστιάζεται κυρίως σε πρωτοβουλίες που αφορούν την ποιότητα ζωής των συνανθρώπων μας και το περιβάλλον.

Περιβάλλον

Το περιβάλλον δε μας ανήκει, το δανειζόμαστε από τις επόμενες γενιές και οφείλουμε να το παραδώσουμε κατάλληλο για διαβίωση.

Στο πλαίσιο αυτό, η πολιτική της Ανδρέου Μόνωση ΑΒΕΤΕ εστιάζεται αφενός στη συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής διαχείρισης για την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων της επιχειρηματικής δραστηριότητας στο φυσικό περιβάλλον και αφετέρου στην ανάπτυξη πρωτοβουλιών για την αναβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής.

Η αξιοποίηση νέων, φιλικότερων για το περιβάλλον, τεχνολογιών, η αποκατάστασή του μετά το πέρας των εργασιών και η καλλιέργεια περιβαλλοντικά υπεύθυνης νοοτροπίας και συμπεριφοράς είναι οι προτεραιότητες μας στην προσπάθεια για βιώσιμη ανάπτυξη. Αυτό είναι το κριτήριο για το οποίο η εταιρεία είναι πιστοποιημένη κατά ΕΝ ISO 14001:2015 Σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης.